Benvidos

O mosteiro de Santa María de Ferreira de Pallares erixiuse na segunda metade do século IX. Foron os seus fundadores o conde Ero Fernández e a súa segunda esposa dona Elvira, magnates asentados nestas terras do interior da provincia luguesa, tal e como se deduce da doazón da propia villa de Ferreira, que realiza Gugina, filla política do conde Ero, a Santa María en 939, “secundum illa obtiuerunt domnus Herus et domna Giluira”, ou mesmo dun pergameo do século XIII no que se relacionan os descendentes do seu fundador e onde se di que foi herdade e casa do conde Ero. Don Ero Fernández contraeu matrimonio dúas veces. Primeiramente casou con dona Adosinda, da que non posuímos datos, sendo proxenitores de Aldara Eiriz, desposada con Guterre Menéndez, e pais de San Rosendo. Do segundo matrimonio, con dona Elvira, descenden Gudesteo, casado con Gugina e a quen diversos historiadores consideran a ela como filla, Diego e, probablemente, Goto e Tareixa, casada esta con Gonzalo Betótez, conde do Deza.